Chi tiết thông báo
Đóng

Góp ý của Hội đồng xét duyệt đề cương
08/05/2017 5:04:23 CH

Học viên xem các ý kiến góp ý của Hội đồng và hoàn thiện đề cương, gửi file excel theo mẫu (xem file) và 1 cuốn đề cương có xác nhận của GVHD về Khoa Kinh tế chậm nhất 8h00 ngày 23/5/2017 để Khoa trình nhà trường ra QĐ.
Học viên kiểm tra học phí và đóng đầy đủ HP mới được ra QĐ
1) Bảng nhận xét của Hội đồng ngành QTKD - (xem file)
2) Bảng nhận xét của Hội đồng ngành KTPT - (Xem file)