Chi tiết thông báo
Đóng

Danh sách phân công CBHD luận văn thạc sĩ Q1/2018
15/01/2018 3:29:35 CH

Khoa Kinh tế dự kiến tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ trong khoảng 29/01-12/02/2018, thời gian cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quyết định. Học viên làm việc với CBHD để hoàn thiện đề cương, nếu có thay đổi tên đề tài gửi lại file (theo mẫu) vào email: khoakinhte@ntu.edu.vn, tiêu đề ghi rõ: Học viên Nguyễn Văn A đổi tên đề tài theo ý kiến CBHD, thời gian chậm nhất 22/01/2018.
Học viên xem danh sách tại đây (file gồm 9 sheet): Xem file 
Danh sách phân công HD Luận văn lớp CHKTPT2016-4,5: Xem file