Chi tiết thông báo
Đóng

Danh sách đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện làm công tác
05/03/2018 2:54:10 CH

Khoa Kinh tế đã xét làm Khóa luận TN cho SV K56, SV không còn nợ môn học nhưng không có tên trong danh sách đủ điều kiện kiểm tra danh sách chưa đủ điều kiện và liên hệ phòng đào tạo (gặp cô Hạnh) để được giải quyết, hạn cuối 11h00 ngày 08/3/2018.
Những SV đủ điều kiện làm khóa luận có điểm tích lũy từ 2,7 trở lên nếu có nguyện vọng không làm khóa luận nộp đơn lại cho Khoa chậm nhất 11h00 ngày 09/3/2018.
Sinh viên xem danh sách tại đây:
1) Danh sách đủ điều kiện : Xem file
2) Danh sách không đủ điều kiện: Xem file