Chi tiết thông báo
Minimize

Lịch tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ Q2/2018
5/30/2018 8:48:27 AM

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ vào 8h00 ngày 04/7/2018 tại phòng C3 
Quyệt đinh thành lập Hội đồng : xem file
  
Hình thức và Nội dung bảo vệ: 
- Trình bày bằng Powerpoint với khoảng thời gian 5 phút.
- Nội dung cơ bản gồm:
- Tính cấp thiết của đề tài
- Mục tiêu nghiên cứu
- Câu hỏi nghiên cứu
- Cơ sở lý thuyết và khung phân tích
- Phương pháp nghiên cứu