Chi tiết thông báo
Đóng

Danh sách đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện TN quý 3/2018
11/09/2018 11:26:49 SA

Khoa Kinh tế đã xét Tốt nghiệp Q3/2018, sinh viên xem danh sách đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện tại đây:
1) Danh sách đủ điều kiện: Xem file
2) Danh sách chưa đủ điều kiện: Xem file