Chi tiết thông báo
Minimize

Danh sách sinh viên đủ điều kiện TN (quý 3 - Bổ sung)
10/3/2018 2:55:40 PM

Khoa Kinh tế đã xét TN Quý 3 bổ sung ngày 03/10/2018 SV xem danh sách tại đây: xem file
Sinh viên còn nợ học phí hoàn thành trước ngày 05/10