Chi tiết thông báo
Minimize

Danh sách phân công CBHD Luận văn thạc sĩ đợt 3/2018
10/9/2018 4:55:37 PM

Khoa Kinh tế dự kiến tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ vào 28,29/10/2018, thời gian cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quyết định, Khoa sẽ thông báo thời gian cụ thể và địa điểm sau. 
Học viên làm việc với CBHD để hoàn thiện đề cương, nếu có thay đổi tên đề tài gửi lại file (theo mẫu) vào email: khoakinhte@ntu.edu.vn, tiêu đề ghi rõ: Học viên Nguyễn Văn A đổi tên đề tài theo ý kiến CBHD, thời gian chậm nhất 24/10/2018. 
Học viên xem danh sách phân công hướng dẫn tại đây: Xem file (gồm 6 sheet)