Chi tiết thông báo
Minimize

Kế hoạch tổ chức Hội đồng đánh giá LV thạc sĩ Q3/2019
8/27/2019 11:14:07 AM

Khoa Kinh tế tổ chức Hội đồng đánh giá LV thạc sĩ Q3/2019 vào 2 đợt:
1) Đợt 1 : 14-15/9/2019: xem file
2) Đợt 2 : 21-22/9/2019 : Xem file

Khoa sẽ thông báo lịch cụ thể của từng HĐ trước thời gian bảo vệ chậm nhất 7 ngày.