Minimize

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 5/2013

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Tham gia thực hiện

7g ngày 2/5

Chào cờ

Hội trường số 1

Toàn thể CBVC Khoa

8g30 ngày 2/5

Tổ chức bảo vệ đề cương cho Cao học Nghệ An

G1.502, G1.602

Các hội đồng

2 ngày 4 và 5/5

Tổ chức chấm luận văn Cao học

 

Các hội đồng

5/5 đến 16/5

Thực hiện Dự án GLC - Ohio 2013 (đón đoàn giáo viên và sinh viên Ohio)

 

Ban điều hành chương trình, các giáo viên phụ trách nhóm (Cô Vinh, thy Long)

14h ngày 6/5

Hội nghị “ Kinh nghiệm viết hồ sơ đấu thầu Đề tài khoa học cấp Bộ”

 

Toàn thể CBVC Khoa

7g30 ngày 17/5

Hội nghị công tác cố vấn học tập

Hội trường thư viện

Đại diện Khoa (T. Tựu), các giảng viên kiêm nhiệm cố vấn học tập ở Khoa

8g30 ngày 25/5 (dự kiến)

Họp xét Sáng kiến cấp đơn vị (nếu có hồ sơ đăng ký)

Văn phòng Khoa

 

Sáng 26/5

Thi tốt nghiệp ĐH, CĐ chính quy môn cơ sở

 

 

15g30 ngày 27/5

Họp Giao ban công tác sinh viên

Phòng họp số 2

Thầy Tựu, cô Hà

7g30 ngày 29/5

Họp giao ban công tác Trưởng bộ môn

Hội trường thư viện

 

7g ngày 31/5

Họp giao ban công tác tháng

Phòng họp số 3

Trưởng Khoa

15g ngày 31/5

Họp Khoa

(Rà soát việc thực hiện các nội dung đã đăng ký trong đổi mới PPGD, tình hình thực hiện Đăng ký thi đua năm học, các công tác khác.)

 

Toàn  thể giảng viên của Khoa.

 

Công việc cần tiếp tục triển khai trong tháng

Tổ chức sinh hoạt học thuật bộ môn

Các bộ môn

Tiếp tục phối hợp với phòng HTĐN xây dựng Chương trình Hè nhiệt đới cho sinh viên nước ngòai.

 Bộ môn Quản trị du lịch (Cô Vinh chủ trì)

Chuẩn bị tổ chức Hội nghị cấp khoa về  “ Văn hóa  chất lưng” (dự kiến 20/6/2013)

Cô Vinh, thầy Tựu

Tiếp tục làm việc với các Trường/ Viện/ địa phương trong và ngòai nước về hợp tác trong Đào tạo & NCKH.

Trưởng Khoa, các trưởng bộ môn, các cá nhân đăng ký đề tài NCKH.

                                                                                                                        

Trưởng Khoa

Đỗ Thị Thanh Vinh