Chi tiết thông báo
Minimize

Danh sách sinh viên làm Khóa luận tốt nghiệp
2/19/2019 3:28:12 PM

Khoa Kinh tế đã xét xong danh sách SV làm khóa luận Tốt nghiệp, tất cả sinh viên đạt ĐTBTL từ 2.0 và không còn nợ học phần sẽ được làm khóa luận tốt nghiệp (xem danh sách tại đây: Xem file). 
Sinh có tên trong danh sách không muốn làm khóa luận nộp đơn cho Khoa Kinh tế từ ngày 19-21/02/2019. Sau thời gian trên Khoa sẽ phân công GVHD và sẽ không giải quyết các trường hợp xin hủy làm khóa luận. 
Đề nghị SV quan tâm và thực hiện đúng thông báo