Chi tiết thông báo
Minimize

Danh sách phân công CBHD Luận văn thạc sĩ đợt 1/2019
4/8/2019 5:04:44 PM

Khoa Kinh tế dự kiến tổ chức Hội đồng xét duyệt đề cương Luận văn thạc sĩ vào 22-27/4/2019, thời gian cụ thể do Chủ tịch Hội đồng quyết định, Khoa sẽ thông báo thời gian cụ thể và địa điểm tới anh/chị học viên sau. 
Học viên làm việc với CBHD để hoàn thiện đề cương, nếu có thay đổi tên đề tài gửi lại file (theo mẫu) vào email: khoakinhte@ntu.edu.vn, tiêu đề ghi rõ: Học viên Nguyễn Văn A đổi tên đề tài theo ý kiến CBHD, thời gian chậm nhất 20/4/2019. 
Học viên xem danh sách phân công hướng dẫn tại đây: Xem file (gồm 3 sheet)