Chương trình học phần cao học
Đóng
 STT  Tên học phần   Mã số  

BM quản lí
  
1
 Kinh tế học nghề cá 
 Fisheries Economics 

 EC511
 Kinh tế thủy sản
 2. 
 Kinh tế lượng
 Econometrics
 EC503

 Kinh tế học
 
 3.   Microeconomics
 
EC501

 Kinh tế học
 4.   Macroeconomics
 
 Kinh tế học
 5

 6
.
Kinh tế lượng nâng cao

Phương pháp nghiên cứu KT và KD
 


EC531

 Kinh tế học
 
Kinh tế học