MENU
Đóng
Bộ môn Kinh tế thủy sản

* Giới thiệu

* Giảng viên

* Đào tạo

* Chương trình học phần
   
  - Trình độ Đại học

    - Trình độ Thạc sĩ

* Giáo trình - Bài giảng

* Tài liệu tham khảo

* Nghiên cứu khoa học

* Tuyển dụng và việc làm
Ngành Kinh tế và quản lý Thủy sản
Đóng
ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN/ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

* Đề cương HP


* Đề cương chi tiết HP, học kỳ 1 - năm học 2017 -2018

    - Trình độ Thạc sĩ