DANH SÁCH GIẢNG VIÊN
Đóng
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CỦA BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH
 STT HỌ VÀ TÊN  Ảnh  TRÌNH ĐỘ  CHỨC DANH  ĐỊA CHỈ EMAIL  ĐIỆN THOẠI        
 LÝ LỊCH
...KHOA.HỌC...
 1  LÊ KIM LONG    PGS-Tiến sĩ  Trưởng BM  lekimlong@ntu.edu.vn  0986127306  Lý lịch
khoa học
 2  NGUYỄN THỊ KIM ANH

PGS-Tiến sĩ  Giảng viên chính  sonanhcc@gmail.com  0905107737  Lý lịch
khoa học

 3  LÊ HỒNG LAM

 Thạc sĩ  Giảng viên chính  lamlh@ntu.edu.vn  
0983413558
0917704458
 Lý lịch
khoa học

 4 QUÁCH THỊ KHÁNH NGỌC

 Tiến sĩ  Giảng viên  ngocqtk@ntu.edu.vn  0935272568  Lý lịch
khoa học

 5 HOÀNG THU THỦY

 Thạc sĩ  Giảng viên  thuyht@ntu.edu.vn    Lý lịch
khoa học

 6  VÕ ĐÌNH QUYẾT

 Thạc sĩ  Giảng viên vodquyet@ntu.edu.vn    Lý lịch
khoa học

 7 NGUYỄN NGỌC DUY    Tiến sĩ  Giảng viên  nguyenngocduy@ntu.edu.vn  0931625879

 Lý lịch khoa học
 8  PHẠM THỊ THANH BÌNH    Thạc sĩ  Giảng viên  binhptt@ntu.edu.vn    Lý lịch
khoa học

 9  TRẦN THỊ ÁI CẨM

 Tiến sĩ  Giảng viên  camtta@ntu.edu.vn
 Lý lịch
khoa học

 10  PHẠM THẾ ANH    Tiến sĩ  Giảng viên  anhpth@ntu.edu.vn    Lý lịch khoa học
 11  LÊ NGỌC HƯƠNG  
 Tiến sĩ  Giảng viên  huongln@ntu.edu.vn    Lý lịch
khoa học
 

 12  LÊ THỊ HUYỀN TRANG   

 Thạc sĩ  Giảng viên tranglth@ntu.edu.vn
 Lý lịch
khoa học

 13
NGUYỄN T. HỒNG ĐÀO  

 Thạc sĩ  Giảng viên daonth@ntu.edu.vn   0944390109
Lý lịch khoa học
 14 HÀ VIỆT HÙNG  

 Tiến sĩ Giảng viên   hunghv@ntu.edu.vn

Lý lịch khoa học
 15  ĐỖ THÙY TRINH     Thạc sĩ  Giảng viên
trinhdt@ntu.edu.vn
Lý lịch khoa học 
 16 NGUYỄN THỊ Ý VY     Thạc sĩ  GV tập sự  vynty@ntu.edu.vn  0334974917