TÀI LIỆU SV QTKD
Đóng

CÁC TÀI LIỆU VỀ HƯỚNG DẪN LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (click vào từng mục để tải file)

- Quyết định 506 v/v Hướng dẫn công tác tốt nghiệp
- Phiếu theo dõi tiến độ Khóa luận 2019
- Phụ lục 8 - Khối Kinh tế, Kế toán, Du lịch, Ngoại ngữ


CÁC TÀI LIỆU VỀ HƯỚNG DẪN THỰC TẬP GIÁO TRÌNH 

* File hướng dẫn thực tập tốt nghiệp - 57QTKD: Tải file tại đây

* File hướng dẫn hình thức trình bày báo cáo tốt nghiệp - 57QTKD: Tải file tại đây

 * Tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp 55KD: Tải file tại đây

* File hướng dẫn trình bày Báo cáo thực tập giáo trình (ĐH và CĐ): Tải file Tại đây


*File hướng dẫn sinh viên thực tập giáo trình: 56CKD,  55KD (Click vào tên lớp để tải file)

 *File hướng dẫn sinh viên thực tập giáo trình: 55CKD, 54KD (click vào tên lớp để tải file

* File hướng dẫn sinh viên 53KD viết và trình bày đồ án/khóa luận tốt nghiệp (Tải file tại đây)
 
* Danh sách tên quy trình: lớp 54CKD1, 54CKD2, 54CKD3 (click vào tên lớp để tải file)

* Hướng dẫn thực tập giáo trình lớp văn bằng 2 (file ppt)

* Hướng dẫn thực tập giáo trình 54CKD (file ppt)

* Tên đề tài và công ty thực tập lớp 53KD1,  lớp 53KD2  (click vào tên lớp để tải file)

Tên đề tài và công ty thực tập lớp NT11QTTC (file excel)

Hướng dẫn thực tập giáo trình lớp NT11QTTC (file ppt) , lớp 53KD1, 53KD2 (file ppt).

Danh sách phân công hướng dẫn thực tập giáo trình_Khóa 51

Hướng dẫn thực tập giáo trình K51 & văn bằng 2_file ppt

Tên đề tài và công ty thực tập của khóa 50KD

Đánh giá giờ giảng của GV bộ môn

Danh sach GV huong dan TTGT lop CT08

CÁC TÀI LIỆU KHÁC
* Về việc hoàn thành Chuẩn đầu ra (CĐR) Tiếng Anh cho SV không chuyên ngữ K56 trở về trước
Click file hướng dẫn Tại đây