Kế hoạch công tác tháng 12/2012
Đóng

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 12/2012

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Tham gia thực hiện

7g00 ngày 3/12

Chào cờ

Hội trường số 1

Toàn thể CBVC Khoa

Ngày 15 và 16/12

Chấm luận văn Cao học đợt I/T12

Viện khai thác TS

Phòng 1 &2

Các hội đồng

7g30 ngày 18/12

Họp ban Xây dựng Chiến lược phát triển trường

Phòng họp số 2

Cô Kim Anh

Ngày 18 và 19/12

Chấm luận văn Cao học đợt II/T12

Viện khai thác TS

Phòng 1 &2

Các hội đồng

16h ngày 20/12

(dự kiến)

Họp Khoa

(phổ biến, triển khai một số công việc trong năm học).

 

Toàn thể CBVC Khoa

7g30 ngày 21/12

Hội nghị sơ kết 1 năm công tác cố vấn học tập

Hội trường thư viện

Đại diện lãnh đạo Khoa (thầy Tựu), các CVHT

15g30 ngày 21/12

Gặp mặt Kỷ niệm Ngày thành lập QĐND VN

Hội trường số 1

CBVC - SV là cựu quân nhân, thanh niên xung phong.

7g30 ngày 25/12

Họp Tổ cải cách chế độ tiền lương

Phòng họp số 2

Thành viên tổ cải cách tiền lương

14g30 ngày 25/12

Họp giao ban công tác sinh viên

Phòng họp số 2

Phó  Khoa (Thầy Tựu)

7g00 ngày 28/12

Họp giao ban công tác tháng

Phòng họp số 3

Trưởng Khoa

Từ tháng 10 đến tháng 12

Tổ chức sinh hoạt học thuật bộ môn

Các bộ môn chưa tổ chức

Các bộ môn

Công việc cần tiếp tục triển khai trong tháng 12

 

Nộp bài giảng thứ 2 lên Thư viện số.

 

Toàn  thể giảng viên của Khoa.

 

Quảng bá, chiêu sinh các lớp Cao đẳng và CĐ liên thông lên ĐH.

Hạn chót 15/12

Các  trưởng  bộ  môn (ngành Kinh doanh thương mại, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị kinh doanh)

 

Đệ trình hồ sơ mở các lớp chuyên đề, bồi dưỡng ngắn hạn

Hạn chót 15/12

Phó Khoa về đào tạo,

Các TBM đăng ký chuyên đề

 

Chuẩn bị tổ chức 1 Hội thảo cấp khoa

 

Các CBVC đăng ký, gửi bài. Thầy Tựu tập hợp , đề xuất với phòng KHCN.

 

Tiếp tục làm việc với các cơ sở và địa phương về khả năng Hợp tác nghiên cứu.

 

Trưởng Khoa, các trưởng bộ môn, các cá nhân đăng ký đề tài NCKH.

                                                                                                                 Trưởng Khoa

                                                                                                             Đỗ Thị Thanh Vinh