Đóng
 LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 1 & 2/2013

Thời gian

Nội dung công việc

Địa điểm

Tham gia thực hiện

7g ngày 2/1

Chào cờ

Hội trường số 1

Toàn thể CBVC Khoa

8h ngày 6/1

Phát bằng tốt nghiệp cho các lớp tại chức

Hội trường A1

Trưởng Khoa và TBM Quản trị kinh doanh.

7g30 ngày 15/1

Họp Tổ cải cách chế độ tiền lương Nhà trường.

Phòng họp số 1

Các thành viên của tổ (Thầy Tựu)

7g30 ngày 17/1

Hội nghị nâng cao chất lượng đào tạo Phi chính quy

Hội trường thư viện

Trưởng Khoa và TBM Quản trị kinh doanh.

14g ngày 17/1

Họp thảo luận Xây dựng Chiến lược về Đào tạo (phiên 2)

Phòng họp số 2

Trưởng / Phó khoa phụ trách đào tạo, cô Kim Anh

14g ngày 18/1

Họp thảo luận Xây dựng Chiến lược về NCKH và HTĐN (phiên 3)

Phòng họp số 2

Trưởng / Phó khoa phụ trách NCKH và HTĐN, cô Kim Anh

Ngày 17 và  18/1 (dự kiến)

Chấm đề cương luận văn Cao học (đợt I – Nha Trang)

Viện khai thác TS Phòng 1 &2

Các hội đồng (Thầy Long chủ trì)

Ngày 27/1 (dự kiến)

Chấm đề cương luận văn Cao học đợt II (Kiên Giang)

Phòng trực tuyến

Các hội đồng (Thầy Long chủ trì)

7g30 ngày 21/1

Hội nghị giao ban Trưởng bộ môn

Hội trường thư viện

Trưởng và phó Khoa, các TBM

14g ngày 21/1

Họp Hội đồng thi tuyn viên chức m rộng

Phòng họp số 2

Thành viên Hội đồng.

8h ngày 22/1

Họp phân công giao đồ án tốt nghiệp Đại học

Văn phòng Khoa

BCN Khoa, các TBM

Từ 23-30/1

Thi tuyn viên chức năm 2013

 

 

7g30 ngày 24/1

Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Đề án đẩy mạnh hoạt động HTĐN gđ 2011-2015

Phòng họp số 2

Trưởng khoa, Trưởng nhóm hỗ trợ HTĐN (cô Kim Anh, thầy Long)

7g30 ngày 21/2

Họp ban Xây dựng Chiến lược (phiên họp 4)

Phòng họp số 2

Cô Kim Anh

7g30 ngày 25/2

Họp Hội đồng thi tuyn viên chức

Phòng họp số 1

Trưởng khoa

7g ngày 28/12

Họp giao ban công tác tháng

Phòng họp số 3

Trưởng Khoa

Công việc cần tiếp tục triển khai trong tháng 1 và 2/2013

Nộp bài giảng thứ 2 lên Thư viện số.

Toàn  thể giảng viên của Khoa.

Tổ chức sinh hoạt học thuật bộ môn

Các b môn

Nghiên cứu thảo luận vấn đề Văn hóa chất lượng, gửi ý kiến đề xuất (cho Thầy Hảo)

Các b môn

Phối hợp với phòng HTĐN xây dựng Chương trình Hè nhiệt đới cho sinh viên nước ngòai.

 Bộ môn Quản trị du lịch (Cô Vinh chủ trì)

Quảng bá, chiêu sinh các lớp Bồi dưỡng ngăn hạn

Thư ký Khoa đăng tải trên mạng, chuẩn bị thủ tục ghi danh. 

(Thầy Tựu chủ trì, các bộ môn gửi đăng ký chương trình)

Chuẩn bị tổ chức 1 Hội thảo cấp khoa vào tháng 3/2013

Các CBVC đăng ký, gửi bài. (Thầy Tựu tập hợp, đề xuất với phòng KHCN).

Tiếp tục làm việc với trường James Cook ở Úc và Singapore để xúc tiến hợp tác trong Đào tạo và NCKH

BCN Khoa

Tiếp tục làm việc với các Trường/ Viện/ địa phương trong và ngòai nước về hợp tác NCKH.

Trưởng Khoa, các trưởng bộ môn, các cá nhân đăng ký đề tài NCKH.

                                                                                                                

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Tỵ :

-         Khối Giảng dạy : nghỉ từ 04/2 đến 24/2/2013

-         Khối Hành chính : nghỉ từ 09/2 đến 17/2/2013

 

Trưởng Khoa

                                                                                                                    Đỗ Thị Thanh Vinh

 

Thêm Nội Dung...