Nghị quyết Hội nghị CBVC năm học 2012-2013
Đóng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
KHOA KINH TẾ
----------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  – Tự do – hạnh phúc
------------------------

Khánh Hòa, ngày 28  tháng 6 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ CBVC NĂM 2013-2014

Ngày 28 tháng 6 năm 2013 Khoa Kinh tế  tiến hành Tổng kết năm học 2012-2013 và Hội nghị CBVC năm 2013-2014.

Hội nghị đã nghe báo cáo tổng kết công tác năm học 2012-2013 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2013-2014 của Khoa.

Hội nghị cũng đã nghe và nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp bổ sung vào báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ năm học tới của CBVC trong Khoa và của các đại biểu.

Hội nghị thống nhất Quyết nghị như sau :

QUYẾT NGHỊ

I. Nhất trí báo cáo tổng kết đánh giá kết quả công tác năm học 2012-2013 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm học 2013-2014.

II. Các nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Công tác chính trị tư tưởng

                - Phổ biến đầy đủ, kịp thời các chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nội quy, quy định của Trường đến tất cả CBVC và sinh viên trong Khoa.

                - Động viên toàn thể CBVC và sinh viên trong Khoa thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng, nhà nước, nội quy, quy định của Trường.

                - Động viên toàn thể CBVC và sinh viên trong Khoa tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt chính trị do nhà trường tổ chức, tham gia cuộc vận động “Học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “10 điều CBVC không được làm”, “7 điều sinh viên không được làm”.

2. Công tác tổ chức cán bộ

- Đề nghị nhà trường bổ nhiệm mới Trưởng Bộ môn Quản trị Kinh doanh.

- Tuyển dụng 01 CB giảng dạy (nam) cho ngành Quản trị du lịch.

- Cử 01 CB đi học NCS, 02 CB đi học Cao học và 01 CB bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

- 01 CB tham gia và hoàn thành tốt khóa học 6 tháng về hoạch định và chính sách thủy sản ở Iceland.

3. Công tác đào tạo và sinh viên

3.1. Công tác Đào tạo Đại học và Sau đại học

 Đối với bậc Đại học

- Hoàn thành hồ sơ mở ngành Marketing bậc đại học.

- Mở khóa đào tạo ngắn hạn về Kinh doanh xuất nhập khẩu.

- Tăng số lượng môn học được lồng ghép giảng dạy bằng tiếng Anh.

- Phấn đấu tất cả giáo viên đều đăng ký triển khai đổi mới PPGD. Tổ chức dự giờ để góp ý rút kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy 1-2 lần/năm.

Đối với bậc sau Đại học

- Tiếp tục tìm kiếm các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo SĐH

- Tiếp tục hoàn thiện Chương trình đào tạo bậc cao học cho 2 chuyên ngành KTNN và QTKD

- Tiếp tục nghiên cứu cơ chế để các BM tham gia vào công tác quản lý SĐH theo tinh thần chỉ đạo chung của Nhà trường

3.2. Công tác Sinh viên

- Tổ chức hội nghị học tốt theo từng nhóm ngành.

- Tổ chức các hoạt động bổ trợ : Giao lưu với các doanh nghiệp, tìm kiếm học bổng, giới thiệu việc làm cho SV.

- Tổ chức rà soát danh sách sinh viên tốt nghiệp và nơi làm việc để đưa lên website của Bộ môn.

- Hỗ trợ Đoàn thanh niên trong việc thành lập các Câu lạc bộ và tổ chức các hoạt động phong trào cho sinh viên.

4. Công tác khoa học công nghệ và quan hệ quốc tế

4.1. Hoạt động NCKH và sáng kiến cải tiến

- Tổ chức 01 hội thảo Khoa học cấp Khoa và mỗi bộ môn tổ chức 01 sinh hoạt học thuật/HK.

- Phấn đấu có 2 đề tài NCKH cấp trường trở lên, và  01 đề tài NCKH sinh viên

- Phấn đấu có 4 bài báo được đăng trên các tạp chí Khoa học quốc tế, 40 bài báo được đăng trên các tạp chí Khoa học trong nước.

-  Phấn đấu có 30  báo cáo ở các hội nghị, hội thảo Khoa học trong và ngoài nước.

4.2. Hoạt động quan hệ hợp tác trong nước và quốc tế

            - Xây dựng kế hoạch mời doanh nghiệp tham gia đánh giá kết quả thực hành, thực tập của sinh viên.

- Tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc đào tạo, bồi dưỡng các lớp ngắn hạn, hỗ trợ sinh viên thực hành, thực tập và làm việc bán thời gian.

- Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ với các đối tác Pháp để mở lớp đào tạo bậc đại học, gửi cán bộ đi học và tìm kiếm các chương trình NCKH.

- Tiếp tục đẩy mạnh quan hệ với đối tác truyền thống Nauy để triển khai dự án Norhed, tìm kiếm các hợp tác NCKH mới và đào tạo cán bộ SĐH.

- Tiếp tục triển khai quan hệ với các đối tác truyền thống ở Mỹ (ĐH Ohio,…), tìm kiếm các cơ hội hợp tác về NCKH và đào tạo SĐH ở Mỹ.

5. CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

- CBVC trong Khoa phấn đấu tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, thể thao, các hoạt động xã hội do nhà trường tổ chức.

- Thực hiện tốt việc thăm hỏi, hiếu hỉ đối với các thành viên trong Khoa, Trường.

- Gây quỹ từ các hoạt động NCKH, đào tạo để hỗ trợ cho các đoàn thể trong Khoa tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tham quan du lịch, dã ngoại.

- Tổ chức ít nhất 01 chuyến tham quan du lịch, dã ngoại cho CBVC trong Khoa.

6. CÔNG TÁC THI ĐUA

            Các danh hiệu thi đua phấn đấu đạt trong năm :

- Tập thể : 05 tổ đạt danh hiệu LĐXS (Quản trị DL, Kinh tế Học, Kinh doanh Thương mại, QT Kinh doanh, KT Thuỷ sản)

- Cá nhân : phấn đấu 25%  đạt tiêu chuẩn danh hiệu CSTĐ, 60 % đạt danh hiệu LĐTT.

III. Hội nghị giao cho BCH Công đoàn và Ban chủ nhiệm Khoa căn cứ Nghị quyết Đại hội, xây dựng các chương trình kế hoạch và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN


Hồ Huy Tựu


TRƯỞNG KHOA


Đỗ Thị Thanh Vinh