Mục tiêu chung
Minimize
ĐỐI VỚI TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ
- Đào tạo những cán bộ có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, có trình độ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ của Đất nước.
- Đào tạo ra nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp, nẵm bắt được các xu hướng phát triển khoa học - công nghệ của ngành, có khả năng tự nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề mới có ý nghĩa về mặt khoa học, công nghệ và khả năng hướng dẫn nghiên cứu khoa học.


ĐỐI VỚI TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ
- Đào tạo những cán bộ có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, có trình độ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, khoa học - công nghệ của Đất nước.
- Trang bị cho học viên kiến thức chuyên môn vững vàng, có năng lực thực hành và khả năng thích ứng cao trước sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và kinh tế, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo.


ĐỐI VỚI TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC/CAO ĐẲNG
- Trang bị cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn đáp ứng nhu cầu của xã hội.
  
Tài liệu chuyên môn
Minimize
Bài giảng môn học và các tài liệu tham khảo có liên quan, vui lòng xem chi tiết tại các bộ môn trực thuộc khoa mục "XUẤT BẢN"