Chuyên ngành đào tạo
Minimize
Ngành Kỹ thuật Tàu thủy

+ Chuyên ngành: Thiết kế Tàu thủy
+ Chuyên ngành: Đóng Tàu thủy (Vỏ Tàu thủy)
+ Chuyên ngành:
Thiết bị năng lượng Tàu thủy (Máy Tàu thủy)


Ngành Khoa học Hàng hải

+ Chuyên ngành:
Vận hành và khai thác máy tàuNgành Kỹ thuật Ô tô 

+ Chuyên ngành: Kỹ thuật Ô tô

  
Thông tin tốt nghiệp
Minimize
ĐỀ CƯƠNG ÔN THI TỐT NGHIỆP

Chuyên ngành Đóng tàu - hệ Đại học
Môn: Lý thuyết tàu
Môn: Kết cấu thân tàu
Môn: Công nghệ đóng sửa tàu thủy

Chuyên ngành Thiết bị năng lượng tàu thủy - hệ Đại học
Môn: Nguyên lý động cơ đốt trong
Môn: Trang bị động lực
Môn: Cấu tạo và sửa chữa động cơ đốt trong

Chuyên ngành kỹ thuật Ô tô - hệ Đại học
Môn: Nguyên lý động cơ đốt trong
Môn: Lý thuyết Ô tô
Môn: Cấu tạo Ô tô

Chuyên ngành Đóng tàu - hệ Cao Đẳng
Môn: Lý thuyết tàu
Môn: Kết cấu thân tàu
Môn: Công nghệ đóng sửa tàu thủy