Giới thiệu chung về chuẩn đầu ra
Minimize
1. Chuyên ngành Kỹ thuật Tàu thủy 
Tên ngành đào tạo bằng Tiếng Việt : Kỹ thuật tàu thủy
Tiếng Anh : Naval Architecture and Marine Engineering 
Tên chuyên ngành Tiếng Việt :   Kỹ thuật Tàu thủy

Mục tiêu chung   
Chương trình giáo dục đại học ngành Kỹ thuật Tàu thủy trang bị cho người học những kiến thức về thiết kế, đóng mới, sửa chữa tàu thủy bằng các loại vật liệu khác nhau. Sau khi học tập người học có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để có thể tiếp cận ngay được công việc tại các cơ sở thiết kế, đóng mới, sửa chữa tàu thủy hoặc các cơ sở có liên quan đến ngành Kỹ thuật tàu thủy.

(PDF file)

2. Chuyên ngành Thiết bị năng lượng Tàu Thủy
Tên ngành đào tạo bằng Tiếng Việt : Kỹ thuật tàu thủy
Tiếng Anh : Naval Architecture & Marine Engineering
Tên chuyên ngành Tiếng Việt :  Thiết bị năng lượng tàu thủy  
Tiếng Anh :  Ship Power Plant 
Mục tiêu chung   
Chương trình giáo dục đại học ngành Kỹ thuật tàu thủy - chuyên ngành Thiết bị năng lượng tàu thủy cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội.

3. Chuyên ngành Kỹ thuật Ô tô
Tên chuyên ngành đào tạo bằng Tiếng Việt : Kỹ thuật Ô tô
Tiếng Anh : Automotive Engineering
Mục tiêu chung   
Chương trình giáo dục đại học chuyên ngành Kỹ thuật ô tô cung cấp cho sinh viên môi trường và những hoạt động giáo dục để họ hình thành và phát triển nhân cách, đạo đức, tri thức, các kỹ năng cơ bản và cần thiết nhằm đạt được thành công về nghề nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu xã hội.