Đê cương chi tiết môn học
Minimize
Cập nhật đề cương chi tiết môn học tại đây:

Chương trình Giảng dạy học phần năm học 2016 -2017

Tính toán động lực học lưu chất

Giáo viên

STT

Môn học

Lớp

 TS.GVC. Phùng Minh Lộc

2

Động cơ đốt trong nâng cao

CH2016

2

Mô phỏng động cơ đốt trong

CH2016

 2 Kỹ thuật thử nghiệm động cơ đốt trong CH2017 

TS.GVC. Lê Bá Khang,
TS. Nguyễn Văn Tường

2

Kỹ thuật Tribology

CH2016

 PGS.TS. Trần Gia Thái

2

Phân tích kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn

CH2016

2

Tính toán động lực hoc lưu chất

CH2016