Minimize
hinh 1hinh 2hinh 4hinh 4hinh 8hinh 7hinh 8hinh 9Che tao xe tu che du thi Honda Hinh luu niem Honda 2011Thi Honda 2012Luu niem thi Honda 2012
  
Giới thiệu Bộ môn
Minimize

Giới thiệu chung

-Tiền thân của Bộ môn Động lực Trường Đại học Nha Trang là Bộ môn Cơ khí tàu thuyền, được thành lập từ năm 1966 tại Trường Đại học Thuỷ sản. Bộ môn là viên gạch nền đầu tiên góp phần xây dựng, hình thành Khoa, Ngành Cơ khí Nhà trường. Bộ môn Động lực đã trải qua chặng đường gần 50 năm xây dựng, phát triển là cái nôi đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ Cao đẳng, Kỹ sư đến Thạc sĩ, Tiến sĩ phục vụ sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ Quốc và tiến trình Công nghiệp hoá đất nước. Hiện nay Trường Đại học Nha Trang phát triển theo hướng đa ngành, đa cấp học và hội nhập. Bộ môn Động lực thuộc nhóm ngành Cơ khí, chuyên ngành Ðộng lực tàu thuỷ, được Lãnh đạo Nhà trường xác định mũi nhọn về ngành cơ khí thuỷ sản truyền thống, thế mạnh Thiết bị năng lượng tàu.

- Bộ môn có nhiệm vụ đào tạo sinh viên có trình độ Cao đẳng, Đại học với lưu lượng khoảng 150 SV/năm của ngành Kỹ thuật tàu thủy và Công nghệ kỹ thuật ô tô. Từ tháng 9 năm 2014 Bộ môn được Khoa Kỹ thuật Giao thông giao quản lý ngành Khoa học Hàng hải. Ngoài ra, Bộ môn còn được phép tổ chức dạy nghề công nhân kỹ thuật, đào tạo, bồi dưỡng Máy trưởng, Thuyền viên Ngành máy thuỷ sản và tham gia đào tạo Sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực. Bộ môn đang từng bước được Nhà trường quan tâm đầu tư, nâng cấp trang thiết bị phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất.

 

Lãnh đạo

Trưởng bộ môn: TS-GVC. Phùng Minh Lộc