Hợp tác
Minimize

Các đối tác trong nước

  • Viện Cơ khí Động lực- ĐHBK Hà Nội
  • Phòng thí nghiệm Trọng điểm ĐCĐT, Đại học Quốc gia Tp. HCM
  • Cục Khai thác và BVNL Thủy sản
  • Trung tâm Huấn luyện Thuyền viên, ĐH Giao thông Vận tải Tp. HCM
  • Sở Nông nghiệp và PTNT; Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa

Các đối tác nước ngoài

       Tập đoàn Máy Động lực Wechai