ĐỀ CƯƠNG HP VÀ ĐỀ CƯƠNG CTHP
Minimize

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2019-2020

1. Kỹ thuật lái ô tô (TS. Nguyễn Văn Thuần, ThS. Huỳnh Trọng Chương, ThS. Phạm Tạo)
2. Kỹ thuật đồng sơn ô tô (ThS. Mai Sơn Hải, ThS. Phạm Tạo)
3. Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống lái ô tô (ThS. Huỳnh Trọng Chương) - học online
4. Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh ô tô (ThS. Huỳnh Trọng Chương) - học online
5. Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống treo ô tô (ThS. Huỳnh Trọng Chương) - học online
6. Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống truyền động ô tô (ThS. Huỳnh Trọng Chương) - học online
7. Lý thuyết ô tô (TS. Nguyễn Thanh Tuấn) - học online
8. Quản lý dịch vụ ô tô (TS. Nguyễn Thanh Tuấn) - học online
9. Xe cơ giới chuyên dụng (TS. Nguyễn Thanh Tuấn) - học online
10. Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều hòa không khí ô tô (TS. Nguyễn Văn Thuần) - học online

11. Bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống điều điều khiển điện tử (TS. Nguyễn Văn Thuần
- học online
12. Bảo dưỡng, sửa chữa  điện thân xe (TS. Nguyễn Văn Thuần- học online
13. Kỹ thuật chung về công nghệ ô tô và sửa chữa (ThS. Mai Sơn Hải) - học Online
14. Kỹ thuật an toàn công nghệ kỹ thuật ô tô (ThS. Mai Sơn Hải) - học Online

15. Bảo dưỡng, sửa chữa bơm cao áp điều khiển bằng điện tử (ThS. Mai Sơn Hải) - học Online





ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

1. Bảo dưỡng sửa chữa điện Động cơ (TS. Nguyễn Văn Thuần)
2. Đồ án HP Điện - Điện tử ô tô (TS. Nguyễn Văn Thuần, ThS. Mai Sơn Hải)
3. Điện - Điện tử ô tô (TS. Nguyễn Văn Thuần)
4. Tiếng Anh chuyên ngành CNKTOT (TS. Nguyễn Văn Thuần)
5. Thực tập chuyên ngành CNKTOT (Hệ CĐ TS. Nguyễn Văn Thuần, ThS. Huỳnh Trọng Chương, ThS. Phạm Tạo)
6. Vẽ Kỹ thuật ô tô  (TS. NGuyễn Thanh Tuấn, ThS. Phạm Tạo)
7. Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu ĐC (Hệ CD; TS. Nguyễn THanh Tuấn)
8. Bảo dưỡng sửa chữa Hệ thống khung và Cơ cấu truyền lực (Th.S Huỳnh Trọng Chương)
9. Bảo dưỡng sửa chữa Hệ thống Phân phối khí (Th.S Huỳnh Trọng Chương)
10. Đồ án Kỹ thuật sửa chữa ô tô (Th.S Huỳnh Trọng Chương)
11. Kết cấu và tính toán ô tô (Th.S Huỳnh Trọng Chương)
12. Kiểm định xe cơ giới (Th.S Huỳnh Trọng Chương)
13. Năng lượng mới sử dụng trong ô tô (TS. Nguyễn Thanh Tuấn)
14. Nhập môn ô tô ( TS. Nguyễn Văn Thuần, TS. Nguyễn Thanh Tuấn, ThS. Huỳnh Trọng Chương, ThS. Phạm Tạo)
15. Quản lý dịch vụ ô tô (TS. Nguyễn Thanh Tuấn)
16. Thực tập ngành CNKTOT (Hệ ĐH TS. Nguyễn Văn Thuần, TS. Nguyễn Thanh Tuấn, ThS. Huỳnh Trọng Chương, ThS. Phạm Tạo)
17. Thực tập ngành (Hệ CĐTS. Nguyễn Văn Thuần, TS. Nguyễn Thanh Tuấn, ThS. Huỳnh Trọng Chương, ThS. Phạm Tạo)
18. Xe cơ giới chuyên dụng (Th.S Huỳnh Trọng Chương)
19. Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống bôi trơn và làm mát (Th.S Mai Sơn Hải)
20. Điều khiển tự động ô tô (Th.S Mai Sơn Hải)
21. Khai thác Kỹ thuật ô tô (Th.S Mai Sơn Hải)
22. Chẩn đoán Kỹ thuật ô tô (TS. Lê Bá Khang)