ĐỀ CƯƠNG HP VÀ ĐỀ CƯƠNG CTHP
Minimize

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020

1. Bảo dưỡng sửa chữa điện Động cơ (TS. Nguyễn Văn Thuần)
2. Đồ án HP Điện - Điện tử ô tô (TS. Nguyễn Văn Thuần, ThS. Mai Sơn Hải)
3. Điện - Điện tử ô tô (TS. Nguyễn Văn Thuần)
4. Tiếng Anh chuyên ngành CNKTOT (TS. Nguyễn Văn Thuần)
5. Thực tập chuyên ngành CNKTOT (Hệ CĐ TS. Nguyễn Văn Thuần, ThS. Huỳnh Trọng Chương, ThS. Phạm Tạo)
6. Vẽ Kỹ thuật ô tô  (TS. NGuyễn Thanh Tuấn, ThS. Phạm Tạo)
7. Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu ĐC (Hệ CD; TS. Nguyễn THanh Tuấn)
8. Bảo dưỡng sửa chữa Hệ thống khung và Cơ cấu truyền lực (Th.S Huỳnh Trọng Chương)
9. Bảo dưỡng sửa chữa Hệ thống Phân phối khí (Th.S Huỳnh Trọng Chương)
10. Đồ án Kỹ thuật sửa chữa ô tô (Th.S Huỳnh Trọng Chương)
11. Kết cấu và tính toán ô tô (Th.S Huỳnh Trọng Chương)
12. Kiểm định xe cơ giới (Th.S Huỳnh Trọng Chương)
13. Năng lượng mới sử dụng trong ô tô (TS. Nguyễn Thanh Tuấn)
14. Nhập môn ô tô ( TS. Nguyễn Văn Thuần, TS. Nguyễn Thanh Tuấn, ThS. Huỳnh Trọng Chương, ThS. Phạm Tạo)
15. Quản lý dịch vụ ô tô (TS. Nguyễn Thanh Tuấn)
16. Thực tập ngành CNKTOT (Hệ ĐH TS. Nguyễn Văn Thuần, TS. Nguyễn Thanh Tuấn, ThS. Huỳnh Trọng Chương, ThS. Phạm Tạo)
17. Thực tập ngành (Hệ CĐTS. Nguyễn Văn Thuần, TS. Nguyễn Thanh Tuấn, ThS. Huỳnh Trọng Chương, ThS. Phạm Tạo)
18. Xe cơ giới chuyên dụng (Th.S Huỳnh Trọng Chương)
19. Bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống bôi trơn và làm mát (Th.S Mai Sơn Hải)
20. Điều khiển tự động ô tô (Th.S Mai Sơn Hải)
21. Khai thác Kỹ thuật ô tô (Th.S Mai Sơn Hải)
22. Chẩn đoán Kỹ thuật ô tô (TS. Lê Bá Khang)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

1. Lý thuyết ô tô (TS. Nguyễn Thanh Tuấn)
2. Quản lý dịch vụ ô tô (TS. Nguyễn Thanh Tuấn)
3. Điều hòa không khí ô tô (TS. Nguyễn Văn Thuần)
4. Ứng dụng máy tính trong thiết kế và mô phỏng ô tô (TS. Nguyễn Văn Thuần)
5. Bảo dưỡng sửa chữa điện điện tử ô tô (TS. Nguyễn Văn Thuần, ThS. Mai Sơn Hải)
6. Kỹ thuật lái ô tô  (TS. Nguyễn Thanh Tuấn, TS. Nguyễn Văn Thuần, ThS. Huỳnh Trọng Chương, ThS. Phạm Tạo)
7. Thực tập ngành CNKTOT   (ThS. Phạm Tạo)
8. Thực tập ngành CNKTOT Cao đẳng (ThS. Phạm Tạo)
9. Cấu tạo và sửa chữa ô tô (ThS. Huỳnh Trọng Chương)
10. Đồ án kết cấu, tính toán ô tô (ThS. Huỳnh Trọng Chương)
11. Kỹ thuật sửa chữa ô tô (ThS. Huỳnh Trọng Chương)
12. Kỹ thuật an toàn Công nghệ Kỹ thuật ô tô (ThS. Mai Sơn Hải)
13. Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữ(ThS. Mai Sơn Hải)