CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA BỘ MÔN KỸ THUẬT TÀU THUỶ
Minimize
1. VĂN PHÒNG BỘ MÔN


   2. PHÒNG THIẾT KẾ TÀU

 3. PHÒNG THÍ NGHIỆM CƠ KHÍ TÀU CÁ

 

 4. PHÒNG PHÓNG DẠNG

 

 


5. PHÒNG THỰC HÀNH ĐÓNG TÀU

 6. PHÒNG THỰC HÀNH HÀN