Nhân sự
Minimize
BAN CHỦ NHIỆM KHOA

Trưởng Khoa - TS. Huỳnh Văn Vũ
 

- Trưởng khoa Kỹ thuật Giao thông

- Quản lý Đào tạo, nhân sự và quản lý chung

- Điện thoại: 

- Email: vuhv@ntu.edu.vn


  Phó Trưởng Khoa - TS. Nguyễn Thanh Tuấn

   

- Phó Trưởng khoa Kỹ thuật Giao thông

- Phụ trách mảng CTSV, NCKH và quản lý tài sản

- Điện thoại: 

- Email: nguyenthanhtuan@ntu.edu.vn
Thư Ký Khoa - ThS. Nguyễn Thị Hoàng Oanh

                                                   - Thư ký khoa Kỹ thuật Giao thông

- Phụ trách các công việc sau:

    + Thực hiện công tác văn phòng: Thực hiện công tác văn thư của Khoa, sắp xếp và quản lý
       các công văn đến, công văn đi, hồ sơ tài liệu của Khoa.

    + Trực văn phòng Khoa, quản lý tài sản của văn phòng Khoa theo quy định của Trường và
       của Khoa.

    + Theo dõi kế hoạch giảng dạy của giảng viên trong Khoa, giảng viên thỉnh giảng của Khoa

    + Cập nhật thời khóa biểu, lịch thi, những quy định, quy chế mới dán trên bảng tin của Khoa.

    + Thông báo cho cán bộ giảng dạy những cuộc họp quan trọng của Trường và của Khoa
     
    + Và một số nhiệm vụ khác...

- Điện thoại: 

- Email: oanhnh@ntu.edu.vn