Địa chỉ liên hệ
Minimize


KHOA KỸ THUẬT GIAO THÔNG - ĐẠI HỌC NHA TRANG

02 Nguyễn Đình Chiểu - Thành phố Nha Trang - Khánh Hòa

Điện thoại: +8458 2471 387              Email: ktgt@ntu.edu.vn
                                                                                                    Face: https://www.facebook.com/KTGT.NTU.EDU/