Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo hội thảo khoa học Bộ môn
15/10/2016 11:24:50 SA

   Bộ môn sẽ tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề Giải pháp cảnh báo sự cố hệ động lực tàu cá xa bờ