Chi tiết thông báo
Đóng

Thông báo xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên
15/01/2017 11:10:37 CH

    Nhằm tạo điều kiện sinh viên tham gia hoạt động khoa học công nghệ, Khoa Kỹ thuật Giao thông đề nghị các Sinh viên có ý tưởng khoa học tiến hành viết thuyết minh theo mẫu đính kèm và gửi về phòng Khoa học công nghệ trước ngày 10/02/2017.
    Để nhận được sự hỗ trợ cần thiết Sinh viên có thể liên hệ với Giáo viên cố vấn, Giảng viên đề nghị hướng dẫn hoặc liên hệ trực tiếp với phòng Khoa học công nghệ theo địa chỉ sau:
   - Tel: +84.58.2220767
   - Email: khcn@ntu.edu.vn
Biểu mẫu thuyết minh đề tài khoa học công nghệ (download tại đây)