DANH SÁCH CÁN BỘ
Minimize
DANH SÁCH CÁN BỘ


TS. Nguyễn Văn Thuần
Tốt nghiệp : Hàn Quốc năm 2017
Năm sinh: 1980
Chức vụ: Trưởng Bộ môn 
 
   
TS. Nguyễn Thanh Tuấn 
Tốt nghiệp: Cộng hòa Séc năm 2013
Năm sinh: 1981
Chức vụ: Phó Trưởng khoa
 
           TS. Lê Bá Khang
Tốt nghiệp: Đại học Thủy sản
            
Năm sinh: 1957
    
Nghỉ hưu theo chế độ năm 2017
   
 NCS. Mai Sơn Hải
Tốt nghiệp: Đại học Thủy sản
Năm sinh: 1961
Chức danh: Giảng viên chính
   
Tốt nghiệp: Đại học SPKT - TP. Hồ Chí Minh
            
Năm sinh: 1963
Chức danh: Giảng viên
   
         
 ThS. Phạm Tạo
Tốt nghiệp: Đại học Nha Trang năm 2015
            
Năm sinh: 1986
Chức danh: Giảng viên thực hành
   
 ThS. Nguyễn Phú Đông
Tốt nghiệp: Cộng hòa Séc năm 2015
Năm sinh: 1989
Chức danh: Giảng viên