ThS. HUỲNH TRỌNG CHƯƠNG
Minimize
 
Họ và tên: Huỳnh Trọng Chương
Học hàm, học vị: Thạc sỹ
Năm sinh: 1963
Vị trí công tác: CBGD
Điện thoại: 0983.366.075
Email: chuongoto63@yahoo.com
1. Các môn học đảm nhiệm 

        -
 Kết cấu và tính toán ô tô
        - Kiểm định xe cơ giới
        - Kỹ thuật lái ô tô
        - Thực tập tổng hợp công nghệ kỹ thuật ô tô

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

        - Cấu tạo các hệ thống ô tô
        - Khai thác kỹ thuật ô tô

3. Quá trình đào tạo

 Bằng cấp

Lĩnh vực 

Năm tốt nghiệp 

Trường 

 Tiến sỹ

 

 

 

 Thạc sỹ

 Công nghệ kỹ thuật ô tô 

 

Đại học SPKT 

 Kỹ sư

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

Đại học SPKT 
 

  4. Tóm tắt quá trình công tác

1999 - 2011  Giảng viên tại bộ môn kỹ thuật ô tô - khoa Cơ khí 
2011 đến nay Giảng viên  tại  bộ môn kỹ thuật ô tô - khoa Kỹ thuật Giao thông
   

5. Các công trình nghiên cứu điển hình

6. Sách, giáo trình và báo cáo đã xuất bản

        -
 Bài giảng Cấu tạo ô tô
        - Bài giảng Kiểm định ô tô
- Bài giảng Kỹ thuật lái ô tô

7. Một số bài báo điển hình