THS. PHẠM TẠO
Minimize
 
Họ và tên: Phạm Tạo
Học hàm, học vị: Thạc sĩ
Năm sinh: 1986
Vị trí công tác: HDTH
Điện thoại: 0908.316.874
Email: taop@nt.edu.vn
 
1. Các môn học đảm nhiệm 

        -
 Thực tập động cơ ô tô
        - Thực tập cấu tạo ô tô
        - Thực tập điện ô tô
        - Thực tập tổng hợp công nghệ kỹ thuật ô tô

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

        - Động cơ ô tô
        - Cấu tạo ô tô

3. Quá trình đào tạo

 Bằng cấp

Lĩnh vực 

Năm tốt nghiệp 

Trường 

 Tiến sỹ

 

 

 

 Thạc sỹ

Công nghệ kỹ thuật ô tô
 

 2015

Đại học Nha Trang
 

 Kỹ sư

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 2009

 Đại học Nha Trang

 


 4. Tóm tắt quá trình công tác

2010 - 2011  Cán bộ HDTH tại bộ môn kỹ thuật ô tô - khoa Cơ khí 
2011 đến nay Cán bộ HDTH tại bộ môn kỹ thuật ô tô - khoa Kỹ thuật Giao thông
   

5. Các công trình nghiên cứu điển hình

6. Sách, giáo trình và báo cáo đã xuất bản

        -
 Bài giảng thực tập điện ô tô
        - Bài giảng thực tập cấu tạo ô tô

7. Một số bài báo điển hình