TS. NGUYỄN THANH TUẤN
Minimize
 
Họ và tên: Nguyễn Thanh Tuấn
Học hàm, học vị: Tiến sĩ
Năm sinh: 1981
Vị trí công tác: Phó Trưởng Khoa
Điện thoại: 0972.331.689
Email: nguyenthanhtuan@ntu.edu.vn
 
1. Các môn học đảm nhiệm 

        -
 Cấu tạo ô tô
        - Vẽ kỹ thuật ô tô
        - Xe cơ giới chuyên dụng
        - Kỹ thuật sửa chữa ô tô

2. Lĩnh vực hoạt động khoa học

        - Cấu taoh\j các hệ thống ô tô
        - Nâng cao hiệu quả sử dụng ô tô

3. Quá trình đào tạo

 Bằng cấp

Lĩnh vực 

Năm tốt nghiệp 

Trường 

 Tiến sỹ

Công nghệ kỹ thuật ô tô

2013 

Cộng hòa Séc 

 Thạc sỹ

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

 

 

 Kỹ sư

Công nghệ kỹ thuật ô tô

 2004

 Đại học Nha Trang

 


 4. Tóm tắt quá trình công tác

2005 - 2008  Giảng viên  tại bộ môn kỹ thuật ô tô - khoa Cơ khí 
2009 -2013 Nghiên cứu sinh tại Cộng hòa Séc
2013 - đến nay  Công tác tại Trường ĐH Nha Trang

5. Các công trình nghiên cứu điển hình

6. Sách, giáo trình và báo cáo đã xuất bản

        -
 Bài giảng Cấu tạo ô tô
- Bài giảng Xe cơ giới chuyên dụng

7. Một số bài báo điển hình