Enter Title
Minimize
                    DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG DẠY BỘ MÔN ĐANG QUẢN LÝ

STT                Thông tin cá nhân
 1   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Họ và tên :
Trần Gia Thái
Học hàm, Phó giáo sư
Học vị: Tiến sỹ
Năm sinh: 1966
Email: thaitg@ntu.edu.vn

Học phần giảng dạy:
Bậc cao học: 
Tự động hóa thiết kế tàu thủy,
Tính độ bền tàu thủy bằng phương pháp phần tử hữu hạn

Bậc đại học:
Lý thuyết tàu thủy,
Kết cấu - sức bền và đồ án
Thiết kế tàu thủy và Đồ án môn học
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2   Họ và tên: Huỳnh Văn Nhu
Học vị: Thạc sỹ (Nghiên cứu sinh)
Năm sinh: 1970
Vị trí công tác: Giảng viên

Email: nhuhv@ntu.edu.vn
Điện thoại: 0914 024 013

Học phần giảng dạy:

Thiết kế tàu thủy và Đồ án môn học
Đăng kiểm tàu thủy
Công nghệ đóng và sửa tàu vỏ phi kim loại
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3
 
Họ và tên:  Huỳnh Văn Vũ
Học vị: Tiến sỹ
Năm sinh:1975
Vị trí công tác: Trưởng Khoa Kỹ thuật giao thông

Email: vuhv@ntu.edu.vn

Điện thoại: 09.088.63.088

Học phần giảng dạy:
Sau đại học:
Lý thuyết độ tin cậy
Mô phỏng độ bền kết cấu tàu thủy

Đại học
C
ông nghệ đóng sửa tàu thủy và Đồ án môn học
Thực tập ngành, chuyên ngành
Hàn tàu thủy
Nhập môn kỹ thuật

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4    

Họ và tên: Phạm Thanh Nhựt
Học vị: Tiến sỹ 
Năm sinh: 1977
Vị trí công tác:Trưởng Bộ môn Kỹ thuật tàu thủy
Email: nhutpt@ntu.edu.vn
Điện thoại: 0914. 071290

Học phần giảng dạy:

Sau đại học:
Kỹ thuật tribology
Kỹ thuật thử nghiệm tàu thủy

Đại học
Công nghệ đóng sửa tàu vỏ phi kim loại
Kỹ thuật vẽ tàu
Kết cấu - sức bền và đồ án

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 5  

Họ và tên: Huỳnh Lê Hồng Thái

Học vị: Tiến sỹ
Năm sinh: 1981
Vị trí công tác:Giảng viên

Email: thai@ntu.edu.vn.

Điện thoại: 0834310781

Học phần giảng dạy:
Sau đại học:
Tự động hóa thiết kế tàu thủy

Đại học
Tin học ứng dụng chuyên ngành
Lý thuyết tàu thủy
Kết cấu thân tàu
Rung động tàu

My Google site
My Youtube

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 6    

Họ và tên: Hoàng Văn Thọ

Học vị: Tiến sỹ
Năm sinh: 1986
Vị trí công tác:Giảng viên

Email: hoangvantho.ntu@gmail.com 

Điện thoại: 0915838543

Học phần giảng dạy:

Công nghệ đóng sửa tàu thủy
Công trình thủy công, Công nghệ CAD/CAM trong đóng tàu
Thực tập kỹ thuật
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 7    Họ và tên: Trần Đình Tứ

Học vị: Nghiên cứu sinh (Đài Loan)
Năm sinh: 1986
Vị trí công tác:Giảng viên

Email: trandinhtu1403@gmail.com; tutd@ntu.edu.vn
Blog: trantuntu.wordpress.com

Điện thoại: 01686.212141

Học phần giảng dạy:

Kỹ thuật vẽ tàu
Kết cấu - sức bền và đồ án
Lý thuyết tàu thủy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 8    

Họ và tên: Đỗ Quang Thắng
Học vị: Tiến sỹ 
Năm sinh: 1987
Vị trí công tác:Giảng viên
Email: thangdq@ntu.edu.vn
Điện thoại: 0903.102.869

Học phần giảng dạy:

Kết cấu - sức bền tàu thủy
Thiết kế nội thất tàu thủy
Tiếng Anh chuyên ngành KTTT
Công nghệ đóng và sửa chữa tàu thủy


https://www.researchgate.net/profile/Quang_Do3
https://scholar.google.com/citations?user=uP7krmgAAAAJ&hl=en
ORCID iD:  https://orcid.org/0000-0002-4232-9563
Researcher iD: H-2921-2018
Scopus Author ID57195414388

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 9
 Họ và tên: Đỗ Văn Tá

Học vị: Tiến sỹ
Vị trí công tác: Giảng viên 
Năm sinh: 1989
Email: tadv@ntu.edu.vn
Điện thoại: 0972251534

Học phần giảng dạy:
Trang trí nội thất tàu thủy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------