Chuyên ngành đào tạo
Đóng
Ngành Kỹ thuật Tàu thủy

+ Chuyên ngành: Thiết kế Tàu thủy

+ Chuyên ngành: Đóng Tàu thủy (Vỏ Tàu thủy)

+ Chuyên ngành: Thiết bị năng lượng Tàu thủy (Máy Tàu thủy)

Ngành Khoa học Hàng hải

+ Chuyên ngành: Vận hành và khai thác máy tàu

Ngành Kỹ thuật Ô tô 

+ Chuyên ngành: Kỹ thuật Ô tô

  
Thông tin tốt nghiệp
Đóng
Danh mục các môn thi tốt nghiệp
Đề cương ôn thi tốt nghiệp
Chuyên ngành Đóng tàu - hệ Đại học
Môn: Lý thuyết tàu
Môn: Kết cấu thân tàu
Môn: Công nghệ đóng sửa tàu thủy

Chuyên ngành Thiết bị năng lượng tàu thủy - hệ Đại học
Môn: Nguyên lý động cơ đốt trong
Môn: Trang bị động lực
Môn: Cấu tạo và sửa chữa động cơ đốt trong

Chuyên ngành kỹ thuật Ô tô - hệ Đại học
Môn: Nguyên lý động cơ đốt trong
Môn: Lý thuyết Ô tô
Môn: Cấu tạo Ô tô

Chuyên ngành Đóng tàu - hệ Cao Đẳng
Môn: Lý thuyết tàu
Môn: Kết cấu thân tàu
Môn: Công nghệ đóng sửa tàu thủy

Ngành Cơ điện lạnh - hệ Cao Đẳng
Môn: Động cơ đốt trong