Lịch trình giảng dạy
Đóng
Đề cương chi tiết các học phần Bộ môn Động lực học kì 2 năm học 2017-2018

Giáo viên

STT

Môn học

Lớp

 Phùng Minh Lộc

1

Động cơ đốt trong (ô tô)

8OT1,2,3

 2 Mô phỏng động cơ đốt trong

 CKDL2017
3 Thử nghiệm động cơ đốt trong  CKD2017

4

Động cơ đốt trong (tàu thủy)

7KTTT

  Nguyễn Đình Long

1

Kỹ thuật an toàn và môi trường

7KTCK

2

Kỹ thuật an toàn và môi trường

8KTCK

3

Thiết bị năng lượng tàu thủy

6KHHH


4

Kỹ thuật thủy khí

9KHHH, KTTT

Nguyễn Thái Vũ

1

Động cơ đốt trong (tàu thủy)

7KHHH

2

Động cơ đốt trong

8KTTT

3

Xếp dỡ và vận chuyển hàng hóa

7KHHH

4

Đồ án môn học xếp dỡ và vận chuyển hàng hóa

7KHHH

5

Thiết bị tàu thủy

8KTTT

6

Đồ án môn học thiết bị tàu thủy

8KTTT

Hồ Đức Tuấn

1

Tiếng Anh chuyên ngành 2 (khoa học hàng hải)

6KHHH

2

Bảo hiểm hàng hải

7KHHH

3

Thực tập tổng hợp ngành khoa học hàng hải

6KHHH

  Đoàn Phước Thọ

1

Kỹ thuật thủy khí

8OT1,2,3

2

Tin học hàng hải  

9KHHH

3

Đồ án môn học động cơ đốt trong

8OT1,2,3

4

Đồ án môn học thiết bị năng lượng tàu thủy

7KTTT