ĐỀ CƯƠNG HP VÀ ĐỀ CƯƠNG CTHP NĂM HỌC 2017-2018
Đóng
CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018

1.  Nhập môn CNKT ô tô  59CNOT1, 59CNOT2, 59CNOT3. (TS. Nguyễn Thanh Tuấn)

2.  Nhập môn CNKT ô tô  59CDOT1, 59CDOT2. (TS. Nguyễn Thanh Tuấn)

3. Vẽ kỹ thuật ô tô 57CNOT1, 57CNOT2. (TS. Nguyễn Thanh Tuấn + ThS. Nguyễn Phú Đông)


4. Vẽ kỹ thuật ô tô 58C.OT1, 58C.OT2 (TS. Nguyễn Thanh Tuấn + ThS. Nguyễn Phú Đông)


5. Lý thuyết ô tô 58 C.OT (TS. Nguyễn Thanh Tuấn)

6. Kỹ thuật sửa chữa ô tô 56 CNOT1,56 CNOT2. (ThS. Huỳnh Trọng Chương, TS. Nguyễn Thanh Tuấn, TS. Nguyễn Văn Thuần)

7. Đồ án kỹ thuật sửa chữa ô tô 56 CNOT1,56 CNOT2. (ThS. Huỳnh Trọng Chương)


8. Điện - Điện tử ô tô 57CNOT1 (ThS. Mai Sơn Hải)

9. Đồ án Điện - Điện tử ô tô 57CNOT1 (ThS. Mai Sơn Hải)

10. Điện - Điện tử ô tô 57CNOT2 (TS. Nguyễn Văn Thuần)

11. Đồ án Điện - Điện tử ô tô 57CNOT2 (TS. Nguyễn Văn Thuần)


12. Điều khiển tự động ô tô 56CNOT1, 56CNOT2  (ThS. Mai Sơn Hải)


13. Khai thác kỹ thuật ô tô (57C.OT) (ThS. Mai Sơn Hải)

14. Thực tập chuyên ngành CNKTOT 56CNOT1, 56CNOT2 (ThS. Phạm Tạo + ThS. Huỳnh Trọng Chương, ThS. Nguyễn Phú Đông)

15.  Thực tập chuyên ngành CNKTOT 57C.OT (ThS. Phạm Tạo + ThS. Huỳnh Trọng Chương, ThS. Nguyễn Phú Đông)


CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 -2018

1) Kiểm định xe cơ giới (ThS. Mai Sơn Hải)


2) Bảo dưỡng và sửa chữa điện - điện tử ô tô (ThS. Mai Sơn Hải + TS. Nguyễn Văn Thuần)

3) Hệ thống nhiên liệu trên xe đời mới (ThS. Nguyễn Phú Đông)

4) Thực tập Ngành công nghệ Kỹ thuật ô tô, Đại học - Cao đẳng (ThS. Phạm Tạo)

5) Điều hòa không khí trong ô tô (TS. Nguyễn Văn Thuần)

6) Khai thác Kỹ thuật ô tô (ThS. Mai Sơn Hải)

7) Quản lý dịc vụ ô tô, Đại học - Cao đẳng (Ths. Nguyễn Phú Đông)

8) Tin học chuyên ngành Kỹ thuật ô tô (Ths. Nguyễn Phú Đông)

9) Lý thuyết ô tô (TS. Nguyễn Thanh Tuấn)

10) Kết cấu và tính toán ô tô (Ths. Huỳnh Trọng Chương)

11) Cấu tạo và sửa chữa ô tô (Ths. Huỳnh Trọng Chương)

12) Kỹ thuật lái ô tô (Ths. Huỳnh Trọng Chương + Ths. Phạm Tạo)