ĐỀ CƯƠNG HP VÀ ĐỀ CƯƠNG CTHP NĂM HỌC 2017-2018
Đóng

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019

1. Lý thuyết ô tô (TS. Nguyễn Thanh Tuấn)

2. Quản lý dịch vụ ô tô (TS. Nguyễn Thanh Tuấn)

3. Điều hòa không khí ô tô (TS. Nguyễn Văn Thuần)

4. Ứng dụng máy tính trong thiết kế và mô phỏng ô tô (TS. Nguyễn Văn Thuần)

5. Bảo dưỡng sửa chữa điện điện tử ô tô (TS. Nguyễn Văn Thuần, ThS. Mai Sơn Hải)

6. Kỹ thuật lái ô tô  (TS. Nguyễn Thanh Tuấn, TS. Nguyễn Văn Thuần, ThS. Huỳnh Trọng Chương, ThS. Phạm Tạo)

7. Thực tập ngành CNKTOT   (ThS. Phạm Tạo)

8. Thực tập ngành CNKTOT Cao đẳng (ThS. Phạm Tạo)

9. Cấu tạo và sửa chữa ô tô (ThS. Huỳnh Trọng Chương)

10. Đồ án kết cấu, tính toán ô tô (ThS. Huỳnh Trọng Chương)

11. Kỹ thuật sửa chữa ô tô (ThS. Huỳnh Trọng Chương)

12. Kỹ thuật an toàn Công nghệ Kỹ thuật ô tô (ThS. Mai Sơn Hải)

13. Kỹ thuật chung về ô tô và công nghệ sửa chữ(ThS. Mai Sơn Hải)


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019

1.  Nhập môn CNKT ô tô  60.CNOT-1, 60.CNOT-2, 60.CNOT-3. (TS. Nguyễn Thanh Tuấn)

2.  Nhập môn CNKT ô tô  60C.CNOT-3 (TS. Nguyễn Thanh Tuấn)

3. Nhập môn CNKT ô tô 60C.CNOT-1, 60C.CNOT-2 (TS. Lê Bá Khang)

4. Vẽ kỹ thuật ô tô 58.CNOT-1, 58 CNOT-2, 58.CNOT-3 (ThS. Nguyễn Phú Đông)


5. Vẽ kỹ thuật ô tô 60C.CNOT-1, 60C.CNOT-2, 60C.CNOT-3 (TS. Nguyễn Thanh Tuấn, ThS. Nguyễn Phú Đông)


6. Lý thuyết ô tô 59C.CNOT-1, 59C.CNOT-2 (TS. Nguyễn Thanh Tuấn)

7. Kỹ thuật sửa chữa ô tô 57.CNOT-1, 57.CNOT-2. (ThS. Huỳnh Trọng Chương)

8. Kết cấu và tính toán ô tô 58.CNOT-1, 58.CNOT-2, 58.CNOT-3 (Ths. Huỳnh Trọng Chương)

9. Điện - Điện tử ô tô 58.CNOT-1, 58.CNOT-2, 58.CNOT-3 (ThS. Mai Sơn Hải, TS. Nguyễn Văn Thuần)

10. Đồ án Điện - Điện tử ô tô 58.CNOT-1, 58.CNOT-2, 58.CNOT-3 (ThS. Mai Sơn Hải, TS. Nguyễn Văn Thuần)

11. Điều khiển tự động ô tô 57.CNOT-1, 57.CNOT-2  (ThS. Mai Sơn Hải)


12. Khai thác kỹ thuật ô tô 58C.CNOT (ThS. Mai Sơn Hải)

13. Thực tập chuyên ngành CNKTOT 57.CNOT-1, 57.CNOT-2 (ThS. Phạm Tạo, ThS. Huỳnh Trọng Chương, ThS. N.Phú Đông)

14.  Thực tập chuyên ngành CNKTOT 58C.CNOT (ThS. Phạm Tạo, ThS. Huỳnh Trọng Chương, ThS. Nguyễn Phú Đông)