Enter Title
Đóng
                    DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG DẠY BỘ MÔN ĐANG QUẢN LÝ

STT              Hình ảnh  Thông tin cá nhân
 1   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Họ và tên :
Trần Gia Thái
Học hàm, Phó giáo sư
Học vị: Tiến sỹ
Năm sinh: 1966
Vị trí công tác: Trưởng khoa Kỹ thuật giao thông

Học phần giảng dạy:

Bậc cao học:

Tự động hóa thiết kế tàu thủy,
Tính độ bền tàu thủybằng phương pháp phần tử hữu hạn
Bậc đại học:
Lý thuyết tàu thủy,
Kết cấu tàu thủy, và Đồ án môn học
Sức bền tàu thủy,
Thiết kế tàu thủy và Đồ án môn học
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2   Họ và tên: Huỳnh Văn Nhu
Học vị: Thạc sỹ (Đang làm Nghiên cứu sinh)
Năm sinh: 1970
Vị trí công tác: Phó Trưởng khoa Kỹ thuật giao thông

Email: hvnhu@yahoo.com

Điện thoại: 0914 024 013

Học phần giảng dạy:

Cơ học kết cấu tàu thủy
Đăng kiểm tàu thủy
Công nghệ đóng và sửa tàu vỏ phi kim loại
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 3
 
Họ và tên: Huỳnh Văn Vũ
Học vị: Tiến sỹ  (Đại học Ulsan-Hàn quốc)
Năm sinh:1975
Vị trí công tác: Trưởng Bộ môn

Email: vanvudhts@yahoo.com; vuhv@ntu.edu.vn

Điện thoại: 058.3870265   di động 09.088.63.088

 Học phần giảng dạy:

Công nghệ đóng sửa tàu thủy và Đồ án môn học
Chuyên đề Kết cấu tàu thủy
Hàn tàu thủy
Nhập môn kỹ thuật
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 4    

Họ và tên: Phạm Thanh Nhựt

Học vị: Tiến sỹ (Đại học Ulsan-Hàn quốc)
Năm sinh: 1976
Vị trí công tác:Giảng viên

Email: nhut_dhts@yahoo.com.vn

Điện thoại: 0914. 071290

Học phần giảng dạy:

Công nghệ đóng sửa tàu vỏ phi kim loại
Kỹ thuật vẽ tàu
Kết cấu tàu thủy và Đồ án môn học
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 5
 
 

Họ và tên: Bùi Văn Nghiệp

Học vị: Thạc sỹ 
Năm sinh: 1978
Vị trí công tác:Giảng viên

Email: vannghiepck@yahoo.com

Điện thoại: 0913.121266

Học phần giảng dạy:

Hàn tàu thủy
Công nghệ đóng sửa tàu thủy và Đồ án môn học
Thực tập kỹ thuật
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 6    

Họ và tên: Nguyễn Chí Thanh

Học vị: Thạc sỹ
Năm sinh: 1981
Vị trí công tác:Giảng viên

Email: chithanh1610@yahoo.com

 Điện thoại: 0918.654067

Học phần giảng dạy:

Công trình thuỷ công
Thiết bị tàu thủy và Đồ án môn học
Công nghệ chế tạo và lắp đặt thiết bị tàu thủy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 7  

Họ và tên: Huỳnh Lê Hồng Thái

Học vị: Tiến sỹ
Năm sinh: 1981
Vị trí công tác:Giảng viên

Email: thai@ntu.edu.vn.

Điện thoại: 01234310781

Học phần giảng dạy:

Tin học ứng dụng chuyên ngành
Lý thuyết tàu thủy
Kết cấu thân tàu
Rung động tàu
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 8    

Họ và tên: Hoàng Văn Thọ

Học vị: Kỹ sư
Năm sinh: 1986
Vị trí công tác:Giảng viên

Email: hoangvantho.ntu@gmail.com 

Điện thoại: 0915838543

Học phần giảng dạy:

Công nghệ đóng sửa tàu thủy
Công trình thủy công, Công nghệ CAD/CAM trong đóng tàu
Thực tập kỹ thuật
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 9    

Họ và tên: Trần Đình Tứ

Học vị: Kỹ sư
Năm sinh: 1986
Vị trí công tác:Giảng viên

Email: trandinhtu1403@gmail.com; tutd@ntu.edu.vn
Blog: trantuntu.wordpress.com

Điện thoại: 01686.212141

Học phần giảng dạy:

Kỹ thuật vẽ tàu
Kết cấu tàu thủy và Đồ án môn học
Lý thuyết tàu thủy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 10    

Họ và tên: Đỗ Quang Thắng
Học vị: Kỹ sư
Năm sinh: 1987
Vị trí công tác:Giảng viên

Email: dothang.ntu.2005@gmail.com;

thangdq@ntu.edu.vn

Điện thoại: 0936.509.178

Học phần giảng dạy:

Sức bền thân tàu
Thiết kế tàu thủy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
 11    

Họ và tên: Lê Đình Ngọc Cận

Học vị: Kỹ sư
Năm sinh: 1989
Vị trí công tác: Giảng viên

Email: ledinhngoccan@gmail.com

Điện thoại:

Học phần giảng dạy:
Thiết kế tàu thủy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 12
 

Họ và tên: Đỗ Văn Tá
Học vị: Thạc sỹ

Vị trí công tác: Giảng viên 

Email: tadv@ntu.edu.vn

Điện thoại: 0972251534

Học phần giảng dạy:
Trang trí nội thất tàu thủy
---------------------------------------------------------------------------------------------------------