Sơ đồ khối cơ cấu tổ chức
Đóng

CHI BỘ KHOA

Bí thư chi bộ: TS Lê Bá Khang
Phó bí thư: PGS. TS Trần Gia Thái

LÃNH ĐẠO KHOA VÀ CÁC ĐƠN VỊ

PGS. TS Trần Gia Thái:   Trưởng khoa
Th.S Huỳnh Văn Nhu:       Phó trưởng khoa
TS. Huỳnh Văn Vũ:           Trưởng bộ môn Kỹ thuật Tàu Thủy (KTTT)
TS Phùng Minh Lộc       Trưởng bộ môn Động lực  (ĐL)
TS Lê Bá Khang               Trưởng bộ môn Kỹ thuật Ô tô (KTOT)

CÔNG ĐOÀN

TS Huỳnh Văn Vũ:       Chủ tịch công đoàn khoa
Th.S Đoàn Phước Thọ:   Phó chủ tịch công đoàn khoa
Th.S Trần Ngọc Anh: Ủy viên

ĐOÀN THANH NIÊN

KS. Trần Ngọc Anh:           Bí thư
SV. Lê Đoan:                   Phó bí thư
SV. Bùi Hữu Trung         Phó bí thư
KS. Lê Đình Ngọc Cận   Ủy viên thường vụ

LIÊN CHI HỘI

SV. Bùi Hữu Trung Liên chi hội trưởng SV. Đoàn Thanh Tiến Liên chi hội phó