Giới thiệu
Đóng
Chuẩn đầu ra Kế toán
Đóng

CHUẨN ĐẦU RA

 Chương trình đào tạo cử nhân đại học

 NGÀNH KẾ TOÁN

I. Nơi làm việc

1.   Doanh nghiệp

2.   Ngân hàng

3.   Cơ quan thuế

4.   Đơn vị hành chính, sự nghiệp

5.   Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu về kế toán, tài chính.

II. Chuẩn đầu ra

1. Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Có khát vọng học tập nhiều hơn và có phong cách học tập suốt đời

2. Có ý thức và phương pháp rèn luyện thân thể để không ngừng nâng cao sức khỏe

3. Có năng lực kế toán tài chính

4. Có năng lực kế toán hành chính, sự nghiệp

5. Có năng lực kế toán ngân hàng

6. Có năng lực kế toán quản trị

7. Có năng lực phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán

8. Có năng lực phụ tá kiểm toán

9. Có năng lực kiểm soát nội bộ về tài chính - kế toán

10. Có năng lực quản trị tài chính

11. Có năng lực báo cáo thuế

12. Có năng lực giảng dạy tại trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề

13. Có trình độ Tiếng Anh đạt chuẩn TOEIC 450 điểm

14. Có khả năng sử dụng tin học phục vụ cho công việc chuyên môn và quản lý.

III. Các học phần và chủ đề chuyên môn được đào tạo để đạt chuẩn đầu ra

1. Các học phần Lý luận chính trị

2. Các học phần Giáo dục thể chất

3. Các học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh 

4. Kế toán vốn bằng tiền

5. Kế toán hàng tồn kho

6. Kế toán tài sản cố định

7. Kế toán bất động sản đầu tư

8. Kế toán chủ đầu tư

9. Kế toán nhân công

10. Kế toán doanh thu tiêu thụ

11. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

12. Kế toán các khoản phải thu

13. Kế toán các khoản phải trả

14. Kế toán thuế

15. Kế toán các khoản đầu tư tài chính

16. Kế toán thu nhập và chi phí khác

17. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

18. Kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

19. Kế toán hoạt động xây lắp

20. Kế toán nguồn kinh phí

21. Kế toán huy động và cho vay vốn

22. Kế toán thanh toán liên ngân hàng

23. Lập báo cáo tài chính

24. Lập và quyết toán kinh phí

25. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

26. Lập dự toán sản xuất kinh doanh

27. Định giá sản phẩm

28. Lập và phân tích báo cáo bộ phận

29. Nhận diện thông tin thích hợp phục vụ kinh doanh

30. Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin kế toán

31. Kế toán trên máy tính

32. Kiểm toán vốn bằng tiền

33. Kiểm toán phải thu khách hàng

34. Kiểm toán hàng tồn kho

35. Kiểm toán tài sản cố định

36. Kiểm toán nguồn vốn

37. Kiểm toán thu nhập và chi phí

38. Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

39. Quản trị tài sản ngắn hạn

40. Quản trị dự án đầu tư

41. Quản trị nguồn vốn

42. Định giá chứng khoán

43. Lập báo cáo thuế và quyết toán thuế.