Giới thiệu
Đóng
Chuẩn đầu ra TCNH
Đóng

CHUẨN ĐẦU RA
 Chương trình đào tạo cử nhân đại học
 
NGÀNH TÀI CHÍNH

I. Nơi làm việc

1. Cơ sở kinh doanh

2. Tổ chức tài chính trung gian (Ngân hàng thương mại, Công ty tài chính, Quỹ đầu tư, Công ty chứng khoán…)

3. Cơ quan quản lý nhà nước về tài chính (Cơ quan Thuế, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước, Sở Tài chính…)

4. Cơ sở đào tạo, nghiên cứu về tài chính.

II. Chuẩn đầu ra

1. Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Có khát vọng học tập nhiều hơn và có phong cách học tập suốt đời

2. Có ý thức và phương pháp rèn luyện thân thể để không ngừng nâng cao sức khỏe.

3. Có năng lực quản trị tài chính

4. Có năng lực thẩm định giá

5. Có năng lực thực hiện các nghiệp vụ tín dụng

6. Có năng lực thực hiện nghiệp vụ thuế

7. Có năng lực đầu tư tài chính

8. Có năng lực thanh toán quốc tế

9. Có năng lực kế toán tài chính, kế toán quản trị, kế toán ngân hàng

10. Có năng lực giảng dạy tại trường đại học, cao đẳng, trung cấp và dạy nghề

11. Có trình độ Tiếng Anh đạt chuẩn TOEIC 450 điểm

12. Có khả năng sử dụng tin học phục vụ cho công việc chuyên môn và quản lý.

III. Các học phần và chủ đề chuyên môn được đào tạo để đạt chuẩn đầu ra

1. Các học phần Lý luận chính trị

2. Các học phần Giáo dục thể chất

3. Các học phần Giáo dục Quốc phòng - An ninh

4. Lập và thẩm định dự án đầu tư

5. Quản trị tài sản ngắn hạn

6. Hoạch định nguồn vốn

7. Phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp

8. Hoạch định chiến lược tài chính công ty

9. Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

10. Dự báo hoạt động tài chính doanh nghiệp

11. Quản trị rủi ro tài chính

12. Kế toán quản trị

13. Đầu tư chứng khoán

14. Tài trợ và đầu tư quốc tế

15. Thẩm định giá tài sản

16. Thẩm định giá trị doanh nghiệp

17. Huy động và cho vay của ngân hàng thương mại

18. Thanh toán quốc tế

19. Kế toán ngân hàng thương mại

20. Quản trị ngân hàng thương mại

21. Kê khai và quyết toán thuế

22. Quản lý ngân sách nhà nước.