Hợp tác đào tạo
Đóng
DANH SÁCH CÁN BỘ THỈNH GIẢNG KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

TT

Họ và tên

Chức danh, học vị

Địa chỉ/Cơ quan công tác

1

Nguyễn Xuân Long

TS

Sở Tài chính Khánh Hoà

2

Đoàn Vĩnh Tường

TS

Ngân hàng Nhà nước tỉnh Khánh Hoà

3

Nguyễn Việt Quốc

Cử nhân

Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam, chi nhánh Khánh Hoà

4

Đào Công Thiên

ThS

Giám đốc Sở Nông Nghiệp & PTNT Khánh Hòa

5

Cao Thị Thanh Hiền

ThS

Trường ĐH Tôn Đức Thắng

  
Hợp tác trong nước
Đóng

       BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Số:   02/QĐ-KTTC                                           Khánh Hòa, ngày 15 tháng 10 năm 2012

                      


QUYẾT ĐỊNH

 V/v thành lập Nhóm Hợp tác trong nước

 

TRƯỞNG KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

- Căn cứ Quyết định số 155/CP ngày 16/8/1966 của thủ tướng chính phủ về việc thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của trường Thủy sản nay là trường Đại học Nha Trang;

- Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐTTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường Đại học;

- Căn cứ Quyết định số 386/QĐ-ĐHNT ngày 08/4/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại Học Nha Trang về việc thành lập Khoa Kế toán Tài chính

- Căn cứ Quyết định số 1484/ĐT-ĐHNT ngày 4/11/2011 của Hiệu trưởng trường Đại Học Nha Trang về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị.

- Xét tình hình và nhu cầu thực tế của Khoa;

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Nhóm hợp tác trong nước thuộc Khoa Kế toán – Tài chính, gồm các ông bà có tên sau đây:

TT

Họ và tên

Đơn vị

Trách nhiệm

1

ThS Thái Ninh

BM Tài chính ngân hàng

Trưởng nhóm

2

ThS Nguyễn Văn Hương

BM Kế toán

P. Trưởng nhóm

3

TS Phan Thị Dung

Trưởng khoa

Thành viên

4

ThS Võ Thị Thùy Trang

BM Kế toán

Thành viên

5

ThS Nguyễn Bích Hương Thảo

BM Kế toán

Thành viên

6

ThS Võ Văn Cần

Phó Trưởng khoa

Thành viên

7

ThS Chu Thị Lê Dung

BM Tài chính ngân hàng

Thành viên

8

ThS Nguyễn Thị Liên Hương

BM Tài chính ngân hàng

Thành viên

9

ThS Nguyễn Thành Cường

BM Kiểm toán

Thành viên

10

ThS Nguyễn Tuấn

BM Kiểm toán

Thành viên

11

ThS Đặng Thị Tâm Ngọc

BM Kiểm toán

Thành viên

12

ThS Hoàng Văn Tuấn

BM Tài chính ngân hàng

Thành viên

13

ThS Nguyễn Văn Bảy

BM Tài chính ngân hàng

Thành viên

14

Nguyễn Đức Toàn

Thư ký Khoa

Thành viên

15

Chu Thị Huệ

Thư ký Khoa

Thành viên

 Điều 2: Nhóm có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và phát triển hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp trong nước; Xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp đào tạo ngắn hạn theo nhiệm kỳ trưởng khoa 2011-2016.

Điều 3: Các ông bà Trưởng các Bộ môn: Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng, Kế toán và các ông bà có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

                                                                                                                    TL.HIỆUTRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                                   TRƯỞNG KHOA

- Như Điều 1

      - Lưu                                                                                                                                  Đã ký

                                                                                                                                        TS. Phan Thị Dung