QĐ nhóm HTĐN
Đóng
         BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG                                                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                             

                  Số:       /QĐ-KTTC                                                                                              Khánh Hòa, ngày 15 tháng 2 năm 2012

                      

QUYẾT ĐỊNH

 V/v thành lập nhóm hợp tác đối ngoại

 

TRƯỞNG KHOA KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Căn cứ Quyết định số 155/CP ngày 16/8/1966 của thủ tướng chính phủ về việc thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của trường Thủy sản nay là trường Đại học Nha Trang;

Căn cứ Quyết định số 58/2010/QĐTTg ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường Đại học;

Căn cứ Quyết định số 1681/ĐT-ĐHNT ngày 27/12/2011 của Hiệu trưởng trường Đại Học Nha Trang về việc ban hành “Đề án Đẩy mạnh hoạt động Hợp tác đối ngoại trường Đại Học Nha Trang giai đoạn 2011-2016”;

Căn cứ Quyết định số 1484/ĐT-ĐHNT ngày 4/11/2011 của Hiệu trưởng trường Đại Học Nha Trang về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị.

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Nhóm hợp tác quốc tế trong Nghiên cứu thuộc khoa Kế toán – Tài chính, gồm các ông bà có tên sau đây:

TT

Họ và tên

Bộ môn

Trách nhiệm

1

Ths. Chu Thị Lê Dung

Bộ môn Tài chính Ngân hàng

Nhóm trưởng

2

Ths. Hà Việt Hùng

Bộ môn Tài chính Ngân hàng

Thành viên

3

Ths. Võ Văn Cần

Bộ môn Tài chính Ngân hàng

Thành viên

4

Ths. Huỳnh Thị Xuân Mai

Bộ môn Tài chính Ngân hàng

Thành viên

5

ThS. Đinh Thị Hồng Minh

Bộ môn Tài chính Ngân hàng

Thành viên

6

ThS.  Lê Thị Thanh Huệ

Bộ môn Kế toán

Thành viên

7

ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang

Bộ môn Kế toán

Thành viên

 

Điều 2: Nhóm có trách nhiệm xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển hợp tác quốc tế trong Nghiên cứu của khoa Kế toán – Tài chính và triển khai thực hiện theo nhiệm kỳ trưởng khoa 2011-2016.

Điều 3: Các ông bà Trưởng các Bộ môn: Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng, Kế toán và các ông bà có tên trong điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

                                                                                                                                                     T/L HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:                                                                                                                                       TRƯỞNG KHOA

-         Văn phòng Khoa                                                                                                                         (đã ký)

-         Phòng HTĐN (báo cáo)                                                                                                      TS. Phan Thị Dung

-         Cá nhân trong điều 1 và 3