Khoa & doanh nghiệp
Đóng

  
Hợp tác đào tạo
Đóng
         Khoa Kế toán Tài chính phối hợp với Sở tài chính Khánh Hòa tổ chức chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán trưởng cho các cơ quan, doanh nghiệp. xem thông báo