Tổ chức
Minimize
  
Hội Sinh viên
Minimize
  * Giới thiệu
_____________________

 * Nhân sự
_____________________

 * Thông báo
  
Enter Title
Minimize
Cơ cấu tổ chức Liên chi hội Khoa Kế toán Tài chính

1, Nguyễn Duy Tân  -  Liên chi hội trưởng

2, Phùng Phương Anh  -  Liên chi hội phó

3, Lê Thị Xuân Thảo  -  Thư ký

Một vài hình ảnh hoạt động của Liên chi hội Khoa Kế toán Tài chính