Chi tiết Thông báo
Đóng

Thời gian nộp chuyên đề tốt nghiệp, báo cáo thực tập nghề nghiệp và khóa luận tốt nghiệp của SV Đại học K56 và Cao đẳng K57
29/05/2018 8:30:39 CH

Khoa Kế toán tài chính thông báo: Sinh viên Đại học K56 và Cao đẳng K57 nộp Chuyên đề tốt nghiệp, Báo cáo thực tập nghề nghiệp, hoặc Khóa luận tốt nghiệp theo thời gian và địa điểm như sau:

I. Thời gian:

1.      1. Đối với Chuyên đề tốt nghiệp (k56), Báo cáo thực tập nghề nghiệp (Cao đẳng k57) nộp vào ngày 20/6/2018 (Buổi sáng từ 8g đến 11g, buổi chiều từ 14g đến 16g30)

2.      2. Đối với Khóa luận tốt nghiệp, nộp vào ngày 6/7/2018 (Buổi sáng từ 8g đến 11g, buổi chiều từ 14g đến 16g30)

II. Địa điểm nộp

- Sinh viên ngành Kế toán nộp Chuyên đề tốt nghiệp, Báo cáo thực tập nghề nghiệp, hoặc Khóa luận tốt nghiệp ở Văn phòng Bộ môn Kế toán. 

- Sinh viên ngành Tài chính – Ngân hàng nộp chuyên đề tốt nghiệp, hoặc khóa luận tốt nghiệp ở Văn phòng Bộ môn Tài chính - Ngân hàng.

Ban chủ nhiệm Khoa KTTC