Hình ảnh
Minimize

Tập huấn T.A chuyên ngành lần 2
Tháng 01/2018

Tập huấn T.A chuyên ngành lần 1

Hội thảo NCKH Khoa NN
02/ 2018

BAN CHỦ NHIỆM KHOA
Minimize

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

                                                                                 

Trưởng khoa:
TS. VÕ NGUYỄN HỒNG LAM Phó trưởng khoa: Th.S LÊ HOÀNG DUY THUẦN

         Điện thoại: (0258) 32471371 Điện thoại: (0258) 32471371 
         Email: lamvnh@ntu.edu.vn 
Email: thuanlhd@ntu.edu.vn

Chức năng và nhiệm vụ của BCN Khoa: (Xem thêm file đính kèm)

Trưởng Khoa:

1. Phụ trách chung mọi mặt hoạt động của Khoa;

2. Trực tiếp phụ trách công tác về tổ chức nhân sự;

3. Phụ trách hợp tác đối ngoại ngoài nước;

4. Quản lý đào tạo khối chuyên ngữ, bằng 2 và tiếng Anh chuyên ngành;

5. Ký:

- Các giấy tờ đối ngoại được Hiệu trưởng ủy quyền (văn bản đi ra ngoài trường)

- Các giấy tờ về nhân sự và tổ chức cán bộ.

- Giấy công lệnh (từ Phó trưởng Khoa trở xuống), Giấy nghỉ phép của cán bộ trong Khoa.

- Ký duyệt chi thuộc quỹ của Khoa và ký đề nghị Trường chi thanh toán.


Phó Trưởng Khoa:

1.  Công tác sinh viên (CLB Tiếng Anh, GVCN và Cố vấn học tập);

2.  Công tác đào tạo khối không chuyên ngữ;

3.  Phụ trách hợp tác đối ngoại trong nước;

4.  Công tác quỹ khoa;

5.  Công tác cơ sở vật chất;

6.  Công tác quảng bá;

7.  Các công tác khác.Trưởng Bộ môn:

Bộ môn Thực hành tiếng: TS. TRẦN THỊ MINH KHÁNH

Bộ môn Biên-Phiên dịch: TS. HOÀNG CÔNG BÌNH