CÁC NHÓM CHUYÊN TRÁCH
Minimize

Nhóm phụ trách quan hệ quốc tế:

1. BM Thực hành tiếng:            TS. Trần Thị Minh Khánh

2. BM Biên - phiên dịch:           TS. Võ Nguyễn Hồng Lam

Nhóm phụ trách đối ngoại trong nước:

1. BM Thực hành tiếng:           ThS. Lê Hoàng Duy Thuần

2. BM Biên - Phiên dịch:          TS. Hoàng Công Bình

Nhóm phụ trách tài liệu học tập và nghiên cứu:

1. BM Thực hành tiếng:          ThS. Nguyễn Trọng Lý

2. BM Biên - phiên dịch:         ThS. Nguyễn Hoàng Hồ

Nhóm phụ trách website:

1. Web Khoa:                           ThS. Bùi Vân Anh

2. Web BM Thực hành tiếng:  ThS. Lê Thị Thu Nga

3. Web BM Tiếng Anh Biên - phiên dịch: ThS. Bùi Vân Anh