Các Website liên kết
Minimize


Kế hoạch năm học
Minimize

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2017 - 2018

Trong năm học 2017-2018, Khoa Ngoại ngữ tiếp tục phát triển theo định hướng gắn đào tạo với nhu cầu xã hội, nâng cao chất lượng giảng dạy Tiếng Anh không chuyên, nghiên cứu khoa học chất lượng và tác phong làm việc hiệu quả chuyên nghiệp, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

+ Cập nhật Đề cương học phần cho tất cả học phần giảng dạy cho sinh viên khối chuyên ngữ và khối không chuyên.

+ Hoàn thiện chương trình học phần mới (áp dụng giảng dạy từ K58).

+ Tổ chức và phân công soạn bài giảng các học phần mới liên quan đến chuyên ngành Phương pháp giảng dạy tiếng Anh.

+ Sinh hoạt chuyên môn theo nhóm, theo chuyên đề, theo định hướng cho sinh viên tiếp cận thực tiễn nhiều hơn.

+ Duy trì tổ chức cho sinh viên học và đánh giá sinh viên thông qua hoạt động đi thực tế (field trip).

+ Nâng cao chất lượng giờ giảng kết hợp dạy kiến thức, thái độ và kỹ năng.

+ Nâng cao chất lượng kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển tư duy logic, tư duy sáng tạo và tư duy phản biện.

+ Nâng cao chất giảng dạy tiếng Anh không chuyên ngữ, tiếng Trung, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Nhật.

+ Tham gia triển khai giảng dạy E-Learning.

+ Tiếp tục kiểm tra, đánh giá tập trung các học phần tiếng Anh không chuyên.

II. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

+ Tiến hành 01 hoặc 02 đề tài NCKH cấp trường.

+ Hướng dẫn 01 sinh viên nghiên cứu khoa học.

+ Có ít nhất 02 bài báo đăng trên tạp chí quốc gia.

+ Duy trì tối thiểu 05 báo cáo tại hội thảo quốc tế.

+ Tổ chức 02 đợt tập huấn & 04 hội thảo chuyên môn cấp Khoa.

+ Tổ chức 15 buổi sinh hoạt học thuật cấp bộ môn.

III. HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI, QUẢNG BÁ 

+ Đa dạng hóa hình thức quảng bá ngành nghề: giới thiệu các ngành học trên website khoa, video quảng bá khoa trên Youtube, cập nhật thông tin đào tạo và tuyển dụng trên web khoa và bộ môn, quảng bá thông qua cựu sinh viên.

+ Tham gia công tác tư vấn tuyển sinh.

+ Duy trì hợp tác bền vững và hiệu quả hơn với các tổ chức đã ký kết. 

+ Phát triển hợp tác thêm 02 doanh nghiệp để gửi sinh viên thực tập và đào tạo thực tế.

+ Tham gia ngày hội Mở (Open Day) do trường tổ chức.

+ Mở rộng hợp tác đào tạo với các trường đại học trong nước và ngoài nước để nâng cao chất lượng đào tạo và NCKH.

IV. CÔNG TÁC SINH VIÊN

+ Giáo dục sinh viên khoa Ngoại ngữ theo tiêu chí: chăm chỉ, lễ phép, trung thực, trách nhiệm, năng động, sáng tạo và văn hóa biết ơn.

+ Duy trì tổ chức CLB tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Nhật. 

+ Tích cực tham gia các hoạt động phong trào thể thao, tình nguyện, văn nghệ, các cuộc thi do Đoàn trường phát động.

+  Duy trì tổ chức các buổi tham quan, kiến tập đến các điểm du lịch, cơ sở du lịch.

+  Duy trì tổ chức các buổi nói chuyện của doanh nghiệp tại các buổi chào cờ.

+ Tổ chức định hướng chọn ngành cho sinh viên cuối năm thứ 2 và tổ chức định hướng thực tập cho sinh viên năm thứ 4.

+ Liên hệ với doanh nghiệp v/v liên kết đào tạo và gửi sinh viên thực tập.

+ Tổ chức Hội nghị Học tốt cho sinh viên.

+ Tổ chức Hội trại tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ.

+ Tổ chức Hội thảo nâng cao công tác cố vấn học tập.

(Trích: Kế hoạch năm học 2017-2018 - Khoa Ngoại ngữ)